... už cesta je cíl ...

Přesvědčte se o naších přednostech

Naše výhody

O nás

Mateřská škola Paprsek,s.r.o, zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem od 2 – 7 let.

Zaměřujeme se především na předškolní speciální vzdělávání a následnou celostní péči o dítě samotné a jeho rodinu.

Funkční podporu a péči poskytujeme dětem s různým druhem zdravotního postižení, či omezení. Našimi klienty jsou tedy děti s ADHD, vadami řeči, autismem, děti s mentálním postižením , děti s poruchami chování, s neurologickými problémy….,ale samozřejmě uvítáme i sourozence a děti, jejichž rodiče by měli zájem o posouzení školní zralosti, kterou také nabízíme v našem PRVŇÁKOVĚ.

Plně kvalifikovaný personál našeho zařízení poskytne individuální plán přechodu na klíč každému dítěti, tedy i tomu, které se chystá do Základní školy tak, aby nastoupilo další cestu vzdělávání sebevědomě, jistě a s radostí, doceněné.

Předškolní vzdělávání , tedy intervence speciálně pedagogická, je dílčí součástí již výše zmíněné celostní péče, pod kterou si můžete představit podporu v oblasti celé rodiny , tedy péči psychoterapeutickou, kterou zajišťují kvalifikovaní psychologové. V našem zařízení najdete na jednom místě všechny tyto nabízené atributy. Jsme totiž přesvědčeni, že rodinám pečující o dítě s postižením, omezením, můžeme nabídnout dovednosti a nástroje, které jim pomohou urychlit porozumění problematiky a tím jim umožní co nejklidnější a nejsrozumitelnější cestu k jejich dítěti, potažmo k celé společnosti v rámci co nejpřirozenějšího začlenění dítěte ( integrace, inkuze) do hlavního vzdělávacího proudu k čemuž směřuje i novela školského zákona.

Hledáte mateřskou školu se speciálním vzděláváním?

Naše zaměření

 • Autismus
 • Mentální postižení
 • Poruchy komunikace, řeči, ADHD
 • Poruchy chování
 • Další nespecifikované neurovývojové potíže

Spolupracujeme

 • Mgr.Přemysl Mikoláš - terapeut
 • Mgr.Lenka Opočenská - terapeut C)T)A)
 • Mgr.Pavlína Čecháková – Aut není Out, z.s.
 • Mgr.Ludmila Plachá - muzikoterapie
 • Externě - kliničtí logopedové
 •               - rehabilitační pracovník

Akreditace Ministerstva školství

Tato akreditace potvrzuje, že školka je provozována v bezpečných a hygienicky vhodných prostorách. Akreditace zaručuje splnění všech materiálních, technických, hygienických a vzdělávacích podmínek na úrovni ministerstva školství a sportu. Kvalifikovaný a angažovaný, nadále se vzdělávající personál zaručuje přímou aplikaci nových trendů do vzdělávání.

Příjemné zázemí

V mateřské škole o děti pečuje plně kvalifikovaný, angažovaný personál, panuje zde příjemné a pozitivní klima, spolupráce s rodiči je naší hlavní výsadou a aktivity směřující k rozvoji a harmonizaci dítěte jsou radostné a pohodové. Úzce spolupracujeme s kvalifikovanými terapeuty podporujícími rozvoj dítěte v předškolním věku a jeho rodiny.

Množství zábavy

Pořádáme výlety, tvůrčí dílničky, tematicky zaměřené projektové dny, účastníme se lyžařských a plaveckých kurzů, věnujeme se také dalším rozšiřujícím aktivitám. Přímo podporujeme rodiny jako celek v přímé spolupráci s terapeutem Mgr.P.Mikolášem a Mgr. Lenkou Opočenskou, terapeutkou v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Profesionalita, odbornost, praxe

V mateřské škole se na přímé edukaci podílí pedagogové s kvalifikací předškolní pedagogika, speciální pedagogika. Třídy čítají 6-7 dětí. Máme velmi výjimečné pečující prostředí, kde se specializujeme na kompenzaci deficitů našich dětí jak v oblasti vzdělávací tak v oblasti sociální. Úzce s námi spolupracuje terapeutka C)T)A) a terapeut v oblasti péče.

Naše projekty

Celonárodní projekt zaměřený na rozvoj a posilování sociálních kompetencí občanů a dětí nejen předškolního věku.

Naše mateřská škola zde prezentovala svou vlastní BIO zahrádku, kroužek malých čtenářů a kroužek "Fotí, fotíš, fotíme".

Pilotní projekt MŠ Paprsek podílející se na osobnostním rozvoji dítěte edukativním způsobem v kooperaci s terapeutem.

Spolupráce s městským obvodem Ostrava -Jih. Slavnostní zasazení lípy, zpěv hymny, výzdoba stromu, tvorba vlajky ČR.

Soutěž OD IKEA o ekologickém zpracování odpadu a o recyklaci. Naše děti se dostaly do finále s pohádkou "O třech medvědech".

Podpora pohybových aktivit, návštěva tréningu Baníku Ostrava s prohlídkou zázemí a osobním setkání s hráči a trenérem.

Adventní průřezová aktivita pro děti, rodiny a spřízněnce MŠ Paprsek ve stylu muzikoterapeutických aktivit.

Posláním je propojit pomocí sportovních akcí zážitky osob s mentálním postižením s okolním světem.

Projektová aktivita vedoucí k osvojení základních funkčních dovedností fotografování.

Průřezová projektová muzikoterapeutická aktivita vedoucí k získávání vědomých relaxačních technik.

Průřezová aktivita vedoucí k zodpovědnosti za život tvora, péče o něj, základy finanční gramotnosti.

Lyžování je radost. Lyžujeme na Skalce, učíme se lyžovat a užíváme se radost ze sněhu.

Plaveme a užíváme si vodních sportů na Skalce v roce 2018.

Průřezová projektová aktivita vedoucí k předčtenářským dovednostem.

Projektová aktivita vedoucí k enviromentálním přístupům k přírodě.

Učíme se s hasiči o základech protipožární techniky a bezpečnosti.

Kam směřujeme?

Našim hlavním cílem je přinést klid a pohodu do rodin, kde pečují o dítě s potížemi, ať už jsou jakékoli. Předškolní vzdělávání a poskytovaná podpora a péče v naší Mateřské škole Paprsek, .s.r.o. bude hravé, veselé, klidné a plné písniček a radostného tvoření. Chceme vyslat dítě do Základní školy šťastné, protože bude samostatné, kompenzované a vybavené potřebnými dovednostmi a pracovními návyky a připravené tak k začlenění (integraci) do hlavního vzdělávacího proudu v běžných ZŠ. Podílí se nejen pedagogové, ale také terapeuté zabývající se psychoterapií rodinnou, manželskou, sourozeneckou, prarodičovskou, logopedickou péčí, a prvky terapie nabízející kompenzaci a uvolnění, radost a sdílení (canisterapie- pomoc psí, dramaterapie- nácvik a řízení emocí , biblioterapie - relaxační techniky s knihou, zooterapie – péče o drobná zvířata, posilování empatie, fyzioterapie – relaxační techniky a zdravotní cvičení na míru, ergoterapie – relaxace a kompenzace napětí, posilovaní sebevědomí a pocitu úspěchu pomocí pracovních činností, arteterapie – relaxace uměním, muzikoterapie, taneční terapie, popřípadě kombinace prvků různých terapií v krátkodobých tematických projektech zaměřených na rozvoj a socializaci dítěte). Vše za podpory certifikovaných, kvalifikovaných profesionálů.

Naši sponzoři

Děkujeme naším sponzorům, kteří nám pomáhají v rozvoji naší mateřské školy.

Generální partner a sponzor

Výtvarné a terapeutické potřeby

Pískoviště a zahradní domeček.

Reklamní materiály a propagace

Sponzorský dar od Nadace ČEZ

Hračky pro děti

Ing. Martin Čechák, MBA

Generální partner a sponzor

Úspěchy školy.

V dubnu 2018 1. místo v soutěži FOTOGRAFIE V MODRÉM v rámci fotosoutěže u příležitosti Světového dne porozumění autismu v rámci naší osvětové kampaně "POROZUMĚT AUTISMU 2018".

V září 2018 MŠ Paprsek hostila účastníky DOFE. Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na rozvíjení rovných příležitostí , na formování osobností s náročnou sociální adaptabilitou pomocí dobrého příkladu. Na půdě školy se sešli parťáci z 8 zemí světa...včetně Jamajky, Skotska, Británie a jiných . Pořádali přátelská klání s chlapci z výchovného zařízení v Těrlicku a tak jsme byli svědky, jak se tančí ve světě salza (lektor irská studentka a chlapec z Těrlicka), jak se fotbalista z Jamajky potýká s jehlou a nití při vyšívání a podobné veselé až neuvěřitelné aktivity. Děkujeme, že jsme mohli být součástí ukázky, jak by svět mohl vypadat kdyby...

V listopadu 2018 vítězné fotografie dětí v projektu Fotografiemi pro radost,kterou garantují Robert Vano, Liběna Rochová, Dana Drábová. Svá ocenění si vyzvedli děti osobně v Praze na festivalu "LABYRINT DUŠE". Ceny jim předal ceněný forograf přírodních krás Václav Šilha. Děti také měly možnost převzít si potištěná trička se svými vlastními návrhy, které zpracovala se studenty z UMPRUM paní Liběna Rochová. Výlet do Prahy byl velmi vydařený a kromě cesta vlakem tam i zpět, metrem tam i zpět, bez sebemenšího zaváhání děti ukončily úspěšný den noclehem v mateřské škole a další den tak volně navázaly na následující fajn zážitky v naší mateřské škole.

Děti MŠ Paprsek obdržely díky NADACI ČEZ a štědrým sponzorům multifunkční interaktivní projektor 4IMAGE. Pomocí tohoto přístroje děti rozvíjí zase jiným, moderním způsobem své dovednosti v oblasti jemné, hrubé motoriky, koordinace , mohou cvičit předgrafomotorické dovednosti, a veškeré edukační aktivity předškolního vzdělávání. Rozvíjí fantazii, představivost a komunikaci, umožňuje kreativně se graficky vyjadřovat. Můžeme díky němu modifikovat běžné vzdělávací aktivity . Projektor 4 IMAGE umožňuje našim dětem a jejich pedagogům připravit vzdělávací aktivity „na klíč“ každému jednomu dítěti, ale také podporuje spolupráci mezi dětmi ve sdílených činnostech, rozvíjí jejich schopnost komunikace a etického přístupu ve vzájemných mezilidských vztazích. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami obzvláště klademe důraz na komunikaci a spolupráci, aby do ZŠ vstoupili jako zralí školáci se zdravým sebevědomím a dovednostmi . Tomu všemu teď vysokou měrou nyní napomáhá také 4-IMAGE.

Aktivity školy

MAP 2 Škola je zapojena do místního akčního plánu v oblasti vzdělávání (MAP). Ten je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ, ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
SRP Škola se aktivně zajímá o aktuální trendy ve vzdělávání. Je účastníkem individuálního projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.
Výzva ŠABLONY II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání udělilo MŠ Paprsek dotaci pro rozšíření možností vzdělávání dětí se SVP.